For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Habib Rezaii

Habib Rezaii

“ما از گفتن،گفتیم،از کنار هم نشستن و «باهم» حرف زدن،از مرور انچه می خواستیم ،از شناخت انچه داریم از «آشتی »از حرمت «خانه و اهلش»گفتیم از یاد پدر ،از مهر انان که جان هدیه دادن که جانمان را ناب نگهداریم ،از هجرت کردن و مهاجر نماندن ،از «باور» گفتیم و از “قبول “و “پذیرش” گفتیم و از دغدغه مادر و اخ که از مادر گفتیم همان که صابرِجان هم گفت و چنگ زد به عاطفه هایمان، بله مادر قهرمان و داور و پناه ماست و… Read more
“ما از گفتن،گفتیم،از کنار هم نشستن و «باهم» حرف زدن،از مرور انچه می خواستیم ،از شناخت انچه داریم از «آشتی »از حرمت «خانه و اهلش»گفتیم از یاد پدر ،از مهر انان که جان هدیه دادن که جانمان را ناب نگهداریم ،از هجرت کردن و مهاجر نماندن ،از «باور» گفتیم و از “قبول “و “پذیرش” گفتیم و از دغدغه مادر و اخ که از مادر گفتیم همان که صابرِجان هم گفت و چنگ زد به عاطفه هایمان، بله مادر قهرمان و داور و پناه ماست و مگر داستانی هست که مادر تیرک خیمه اش باشد و دوست داشتنی نشود؟ ” Read less

Actor