For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Wang Chaoxi

Wang Chaoxi

Editor

  • Sun, Moon and Star

    Sun, Moon and Star

    Yi Wen, 1961
  • Sorrows of the Forbidden City

    Sorrows of the Forbidden City

    Zhu Shilin, 1948