For a better experience on MUBI, update your browser.

Ratings & Reviews

  1. Burçak Bayram's rating of the film Aaahh Belinda

  2. etilen's rating of the film Aaahh Belinda

    evvel zaman içinde varimiş bir dunganga alırmış çocukları atarmış sepetine yaparmış hep dunganga

  3. Sefer Taslı Sapık's rating of the film Aaahh Belinda

    "Ev-vel za-man i-çin-de/ var i-miş bir dun-gan-ga/ a-lır-mış ço-cuk-la-rı/ a-tar-mış se-pe-ti-ne/ ya-par-mış hep dun-gan-ga/ dunnnn-gan-ga dunnn-gan-gaa!"