For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshitake Suzuki

  Yoshitake Suzuki Director

 2. Photo of Satoshi Inoue

  Satoshi Inoue Screenplay

 3. Photo of Haruya Yamazaki

  Haruya Yamazaki Screenplay

 4. Photo of Zoshi Enhe

  Zoshi Enhe Screenplay

 5. Photo of Yoshiko Ohta

  Yoshiko Ohta Cast

 6. Photo of Masako Nozawa

  Masako Nozawa Cast

 7. Photo of Kôsei Tomita

  Kôsei Tomita Cast

 8. Photo of Junko Hori

  Junko Hori Cast

 9. Photo of Masako Ebisu

  Masako Ebisu Cast

 10. Photo of Kaneta Kimotsuki

  Kaneta Kimotsuki Cast

 11. Photo of Ichirô Murakoshi

  Ichirô Murakoshi Cast

 12. Photo of Noriko Ohara

  Noriko Ohara Cast

 13. Photo of Shun Yashiro

  Shun Yashiro Cast

 14. Photo of Akinori Orai

  Akinori Orai Animation

 15. Photo of Kazuhiko Utagawa

  Kazuhiko Utagawa Animation

 16. Photo of Shiro Murata

  Shiro Murata Animation

 17. Photo of Tadashi Shirakawa

  Tadashi Shirakawa Animation

 18. Photo of Mitsuru Suzuki

  Mitsuru Suzuki Animation