For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Vladimir Tyulkin

    Vladimir Tyulkin Director

  2. Photo of Gennady Roytman

    Gennady Roytman Cinematography

  3. Photo of Roza Omarova

    Roza Omarova Sound