For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Nina Vassilenko

  Nina Vassilenko Director

 2. Photo of V. Ivanovich

  V. Ivanovich Screenplay

 3. Photo of Grigory Ostrovsky

  Grigory Ostrovsky Cinematography

 4. Photo of Yu. Rozhavskaya

  Yu. Rozhavskaya Music

 5. Photo of Igor Pogon

  Igor Pogon Sound

 6. Photo of R. Pekar

  R. Pekar Sound

 7. Photo of Boris Khranevich

  Boris Khranevich Animation

 8. Photo of Kirill Malyantovich

  Kirill Malyantovich Animation

 9. Photo of Ye. Rabinovich

  Ye. Rabinovich Animation

 10. Photo of Oksana Tkachenko

  Oksana Tkachenko Animation

 11. Photo of L. Telyatnikov

  L. Telyatnikov Animation

 12. Photo of Mark Draitsun

  Mark Draitsun Animation