For a better experience on MUBI, update your browser.

100 Masterpieces of Korean Cinema

by philosilentio
100 Masterpieces of Korean Cinema by philosilentio
Based on Korean Movie Database (KMDB) http://www.kmdb.or.kr/classicalmovie/cm_main.asp 1930 001.미몽 1936 양주남 002.어화 1939 안철영 1940 003. 집없는 천사 1941 최인규 004. 자유만세 1946 최인규 005. 검사와 여선생 1948 윤대룡 006. 마음의 고향 1949 윤용규 1950 007. 운명의 손 1954 한형모 008. 미망인 1955 박남옥 009. 피아골 1955 이강천 010. 양산도 1955 김기영 011. 청춘쌍곡선 1956 한형모 012. 자유부인 1956 한형모 013. 시집가는 날 1956 이병일 014. 돈 1958 김소동 015. 지옥화 1958 신상옥 016. 종각 1958 양주남 017. 이름없는 별들 1959 김강윤 1960 018. 로맨스 빠빠 1960 신상옥 019. 박서방 1960 강대진 020. 하녀 1960 김기영 021. 성춘향 1961 신상옥 022. 마부 1961 강대진 023. 오발탄 1961 유현목 024. 삼등과장 1961 이봉래 025. 사랑방 손님과 어머니 1961 신상옥 026. 현해탄은 알고 있다 1961 김기영 027. 서울의 지붕 밑 1961 이형표 028. 또순이 1963… Read more

Based on Korean Movie Database (KMDB)
http://www.kmdb.or.kr/classicalmovie/cm_main.asp

1930

001.미몽 1936 양주남
002.어화 1939 안철영

1940

003. 집없는 천사 1941 최인규
004. 자유만세 1946 최인규
005. 검사와 여선생 1948 윤대룡
006. 마음의 고향 1949 윤용규 1950
007. 운명의 손 1954 한형모
008. 미망인 1955 박남옥
009. 피아골 1955 이강천
010. 양산도 1955 김기영
011. 청춘쌍곡선 1956 한형모
012. 자유부인 1956 한형모
013. 시집가는 날 1956 이병일
014. 돈 1958 김소동
015. 지옥화 1958 신상옥
016. 종각 1958 양주남
017. 이름없는 별들 1959 김강윤

1960

018. 로맨스 빠빠 1960 신상옥
019. 박서방 1960 강대진
020. 하녀 1960 김기영
021. 성춘향 1961 신상옥
022. 마부 1961 강대진
023. 오발탄 1961 유현목
024. 삼등과장 1961 이봉래
025. 사랑방 손님과 어머니 1961 신상옥
026. 현해탄은 알고 있다 1961 김기영
027. 서울의 지붕 밑 1961 이형표
028. 또순이 1963 박상호
029. 고려장 1963 김기영
030. 돌아오지 않는 해병 1963 이만희
031. 김약국의 딸들 1963 유현목
032. 혈맥 1963 김수용
033. 맨발의 청춘 1964 김기덕
034. 육체의 고백 1964 조긍하
035. 마의 계단 1964 이만희
036. 검은 머리 1964 이만희
037. 춘몽 1965 유현목
038. 갯마을 1965 김수용
039. 비무장지대 1965 박상호
040. 초우 1966 정진우
041. 물레방아 1966 이만희
042. 산불 1967 김수용
043. 귀로 1967 이만희
044. 안개 1967 김수용
045. 장군의 수염 1968 이성구
046. 휴일 1968 이만희
047. 미워도 다시한번 1968 정소영
048. 독짓는 늙은이 1969 최하원
049. 천년호 1969 신상옥

1970

050. 화녀 1971 김기영
051. 화분 1972 하길종
052. 별들의 고향 1974 이장호
053. 영자의 전성시대 1975 김호선
054. 삼포가는 길 1975 이만희
055. 바보들의 행진 1975 하길종
056. 고교얄개 1976 석래명
057. 겨울여자 1977 김호선
058. 이어도 1977 김기영
059. 소나기 1978 고영남
060. 장마 1979 유현목

1980

061. 바람불어 좋은날 1980 이장호
062. 짝코 1980 임권택
063. 최후의 증인 1980 이두용
064. 피막 1980 이두용
065. 만다라 1981 임권택
066. 난장이가 쏘아올린 작은 공 1981 이원세
067. 꼬방동네 사람들 1982 배창호
068. 안개마을 1982 임권택
069. 바보선언 1983 이장호
070. 여인잔혹사 물레야 …1983 이두용
071. 고래사냥 1984 배창호
072. 장남 1984 이두용
073. 땡볕 1984 하명중
074. 깊고 푸른 밤 1985 배창호
075. 길소뜸 1985 임권택
076. 티켓 1986 임권택
077. 씨받이 1986 임권택
078. 나그네는 길에서도 쉬지 않는다 1987 이장호
079. 성공시대 1988 장선우
080. 칠수와 만수 1988 박광수
081. 개그맨 1988 이명세
082.아제아제 바라아제 1989 임권택
083. 달마가 동쪽으로 간 까닭은 1989 배용균

1990

084. 우묵배미의 사랑 1990 장선우
085. 파업전야 1990 이은 외
086. 남부군 1990 정지영
087. 그들도 우리처럼 1990 박광수
088. 나의 사랑 나의 신부 1990 이명세
089. 경마장 가는 길 1991 장선우
090. 우리들의 일그러진 영웅 1992 박종원
091. 하얀전쟁 1992 정지영
092. 결혼이야기 1992 김의석
093. 첫사랑 1993 이명세
094. 서편제 1993 임권택
095. 그 섬에 가고 싶다 1993 박광수
096. 개같은 날의 오후 1995 이민용
097. 아름다운 청년 전태일 1995 박광수
098. 꽃잎 1996 장선우
099. 돼지가 우물에 빠진 날 1996 홍상수
100. 축제 1996 임권택


1. Sweet Dream (1936) Yang Ju-nam 2. Fisherman’s Fire (1939) Ahn Chul-yeong 3. Homeless Angel (1941) Choi In-kyu 4. Viva Freedom! (1946) Choi In-kyu 5. A Public Prosecutor and a Teacher (1948) Yoon Dae-ryong 6. A Hometown in Heart (1949) Yoon Yong-kyu 7. The Hand of Destiny (1954) Han Hyeong-mo 8. The Widow (1955) Park Nam-ok 9. Piagol (1955) Lee Kang-cheon 10. Yangsan Province (aka Yangsan Island) (1955) Kim Ki-young 11. Hyperbolae of Youth (1956) Han Hyeong-mo 12. Madame Freedom (1956) Han Hyeong-Mo 13. The Wedding Day (1956) Lee Byeong-Il 14. The Money (1958) Kim So-Dong 15. The Flower in Hell (1958) Shin Sang-Ok 16. The Bell Tower (1958) Yang Ju-Nam 17. Nameless Stars (1959) Kim Kang-Yun 18. A Romantic Papa (1960) Shin Sang-Ok 19. Mr. Park (1960) Kang Dae-Jin 20. The Housemaid (1960) Kim Ki-young 21. Seong Chun-hyang (1961) Shin Sang-Ok 22. A Coachman (1961) Kang Dae-Jin 23. Aimless Bullet (1961) Yu Hyun-mok 24. A Petty Middle Manager (1961) Lee Bong-Rae 25. Mother and a Guest (1961) Shin Sang-Ok 26. The Sea Knows (1961) Kim Ki-Young 27. Under the Sky of Seoul (1961) Lee Hyeong-Pyo 28. A Happy Businesswoman (1963) Park Sang-ho 29. Goryeojang (1963) Kim Ki-young 30. Marines Are Gone (1963) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 31. Kim’s Daughters (1963) Yu Hyun-mok 32. Kinship (1963) Kim Soo-yong 33. The Barefooted Young (1964) Kim Ki-Deok 34. The Body Confession (1964) Cho Keung-Ha 35. The Devil’s Stairway (1964) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 36. Black Hair (1964) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 37. The Empty Dream (1965) Yu Hyun-mok 38. The Seashore Village (1965) Kim Soo-yong 39. The DMZ (1965) Park Sang-ho 40. Early Rain (1966) Jeong Jin-Woo 41. A Water Mill (1966) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 42. Flame in the Valley (1967) Kim Soo-yong 43. Homebound (1967) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 44. Mist (1967) Kim Soo-yong 45. The General’s Mustache (1968) Lee Seong-Ku 46. Holiday (1968) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 47. Love Me Once Again (1968) Jeong So-Young 48. An Old Potter (1969) Choi Ha-Won 49. Thousand Years Old Fox (1969) Shin Sang-ok 50. Woman of Fire (1971) Kim Ki-young 51. The Pollen of Flowers (1972) Ha Kil-Jong 52. Heavenly Homecoming to Stars (1974) Lee Jang-Ho (Lee Chang-ho) 53. Yeong-Ja’s Heydays (1975) Kim Ho-Seon 54. A Road to Sampo (1975) Lee Man-Hee (aka Lee Man-hui) 55. The March of Fools (1975) Ha Kil-Jong 56. Yalkae, A Joker In High School (1976) Seok Rae-Myeong 57. Winter Woman (1977) Kang Dae-Jin 58. I-eoh Island (1977) Kim Ki-young 59. The Shower (1978) Seo Byeong-Jik 60. Rainy Days (1979) Yu Hyun-mok 61. Good Windy Day (1980) Lee Jang-ho (aka Lee Chang-ho) 62. Mismatched Nose (1980) Im Kwon-taek 63. The Last Witness (1980) Lee Du-Yong 64. The Hut (1980) Lee Du-Yong 65. Mandala (1981) Im Kwon-taek 66. The Ball Shot by a Midget (1981) Lee Won-Se 67. People of Ko-bang Neighborhood (1982) Bae Chang-Ho 68. Village of Haze (1982) Im Kwon-taek 69. Declaration of Idiot (1983) Lee Jang-ho (aka Lee Chang-ho) 70. Spinning the Tales of Cruelty Towards Women (1983) Lee Du-Yong 71. Whale Hunting (1984) Bae Chang-Ho 72. The Oldest Son (1984) Lee Du-Yong 73. Scorching Sun (1984) Hah Myung-Joong 74. Deep Blue Night (1985) Bae Chang-Ho 75. Kilsodeum (1985) Im Kwon-Taek 76. Ticket (1986) Im Kwon-taek 77. Surrogate Mother (1986) Im Kwon-taek 78. A Wanderer Never Stops on the Road (1987) Lee Jang-ho (aka Lee Chang-ho) 79. The Age of Success (1988) Jang Sun-woo 80. Chil-su and Man-su (1988) Park Kwang-su 81. Gagman (1988) Lee Myeong-Se 82. Aje Aje Bara Aje (1989) Im Kwon-taek 83. What is the Reason Why Bodhidharma Went to the East? (1989) Bae Yong-kyun 84. A Short Love Affair (1990) Jang Sun-woo 85. The Night before the Strike (1990) Lee Eun, Chang Dong-hong, Chang Youn-hyun, Lee Jae-goo 86. North Korean Partisan in South Korea (1990) Jeong Ji-Young 87. Black Republic (1990) Park Kwang-su 88. My Bride My Love (1990) Lee Myeong-Se 89. The Road to Race Track (1991) Jang Sun-woo 90. Our Twisted Hero (1992) Park Jong-won 91. White Badge (1992) Jeong Ji-Young 92. The Marriage Life (1992) Kim Yui-Seok 93. First Love (1993) Lee Myeong-Se 94. Sopyonje (1993) Im Kwon-taek 95. To the Starry Island (1993) Park Kwang-su 96. A Hot Roof (1995) Lee Min-Yong 97. A Single Spark (1995) Park Kwang-su 98. A Petal (1996) Jang Sun-woo 99. The Day a Pig Fell into a Well (1996) Hong Sang-soo

100. Festival (1996) Im Kwon-taek

Read less