For a better experience on MUBI, update your browser.

Four Heavenly Kings of Pink And More

by chaarusu
Four Heavenly Kings of Pink And More by chaarusu

Four Heavenly Kings of Pink:
Hisayasu Sato, Kazuhiro Sano, Toshiki Sato, Takahisa Zeze

Seven Lucky Gods of Pink:
Toshiya Ueno, Shinji Imaoka, Yoshitaka Kamata, Toshiro Enomoto, Yūji Tajiri, Mitsuru Meike, Rei Sakamoto

Others:
Yutaka Ikejima, Daisuke Goto