For a better experience on MUBI, update your browser.

Japanese Films I've Seen

by Tom JF
Stray Dog (1949) – Akira Kurosawa Late Spring (1949) – Yasujiro Ozo Ugetsu Monogatari (1953) – Kenji Mizoguchi Godzilla (1954) – Ishiro Honda Onibaba (1964) – Kaneto Shindo Tokyo Drifter (1966) – Seijun Sezuki Lady Snowblood (1973) – Toshiya Fujita House (1977) – Nobuhiko Obayashi Akira (1988) – Katsuhiro Otomo Tetsuo: The Iron Man (1989) – Shinya Tsukamoto Fireworks (1997) – Takeshi Kitano Dead or Alive (1999) – Takashi Miike Zatoichi (2003) – Takeshi Kitano Paprika (2006) – Satoshi Kon 13 Assassins (2010) – Takashi Miike NOT ON MUBI: GODZILLA 1985 (1984) Read more

Stray Dog (1949) – Akira Kurosawa

Late Spring (1949) – Yasujiro Ozo

Ugetsu Monogatari (1953) – Kenji Mizoguchi

Godzilla (1954) – Ishiro Honda

Onibaba (1964) – Kaneto Shindo

Tokyo Drifter (1966) – Seijun Sezuki

Lady Snowblood (1973) – Toshiya Fujita

House (1977) – Nobuhiko Obayashi

Akira (1988) – Katsuhiro Otomo

Tetsuo: The Iron Man (1989) – Shinya Tsukamoto

Fireworks (1997) – Takeshi Kitano

Dead or Alive (1999) – Takashi Miike

Zatoichi (2003) – Takeshi Kitano

Paprika (2006) – Satoshi Kon

13 Assassins (2010) – Takashi Miike

NOT ON MUBI:

GODZILLA 1985 (1984)

Read less