Foto van Lê Hoàng Trọng Khiêm

Lê Hoàng Trọng Khiêm

Lê Hoàng Trọng Khiêm

Acteur