For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Metin Akdemir fotoğrafı

    Metin Akdemir Yönetmen

  2. Çetin Baskın fotoğrafı

    Çetin Baskın Yönetmen