Para disfrutar de una experiencia mejor en MUBI, Actualiza tu buscador

contemporary japanese cinema

saitosouta tarafından
contemporary japanese cinema saitosouta tarafından

2011~
Not in MUBI, but important

Yuki Yamato “Count Five To Dream Of You”
Yukiko Sode “Good Stripes”
Natsuka Kusano “Antonym”
Yuka Yasukawa “Dressing Up”
Yohei Suzuki “Ow”
Masanori Tominaga “Roaring”
Sho Miyake “The Cockpit”
Kaori Imaizumi “Just Pretended to Hear”
Daichi Sugimoto “A Road”
Yusuke Sasaki “TRILer”
Teiichi Hori “Tenryuku” series
Yukinori Kurokawa “VILLAGE ON THE VILLAGE”