Photo of Bakhtyar Khudojnazarov
Photo of Bakhtyar Khudojnazarov

Bakhtyar Khudojnazarov

Director

Producer

Screenwriter