Photo of Katsumi Minoguchi

Katsumi Minoguchi

Katsumi Minoguchi

Director